ANBI

Als bestuur van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn we sinds 1 januari 2014 verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op het internet. De meeste informatie was via deze website voor stichting voor Jeugd en Recreatie de Oase al wel te vinden, maar via deze speciale pagina hebben we de informatie gebundeld.

Algemene gegevens

Voor de algemene gegevens, verwijzen we u naar de contactpagina.

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de stichting

De formele doelstelling van de stichting, zoals dit is vastgelegd in de statuten bij oprichting:

Artikel 2 De stichting heeft ten doel:

a Het verschaffen van recreatieve ontspanning aan hen die daaraan behoeftegevoelen

b Het bevorderen van vormingswerk, in het bijzonder vormingswerk in het licht van het evangelie

c Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zinverband houdt

d De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur en organisatie

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Geert Rutgers, voorzitter
 • Bart Kramer, secretaris
 • Erik Zuurman, penningmeester
 • Dianne van Egten – Tijhuis, algemeen lid
 • Bart Kooijman, algemeen lid

Dagelijks bestuur

Het DB (dagelijks bestuur) houdt zich bezig met hoofdlijnen van het beleid en bewaakt de visie. 1 keer per 2 jaar vindt evaluatie en herijking van de structuur plaats inclusief functioneren commissies. Het DB bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het DB heeft mandaat om de tussentijds wijzigingen en investeringen goed te keuren tot een bepaald niveau.

Algemeen Bestuur

Het AB (algemeen bestuur) wordt gevormd door het voltallige bestuur, waarbij een link naar alle commissies is gewaarborgd.

Commissies

De werkzaamheden zijn verdeeld over diverse commissies. Voor elke commissie is een bestuurslid contactpersoon. In een aantal gevallen is het bestuurslid de voorzitter van een commissie.

Oasekampcommissie, waaronder:

 • Organisatie kampwerk
 • Keukencommissie
 • Public Relations
 • Administratie kampwerk

Terreincommissie, waaronder:

 • Gebouwen onderhoud
 • Terrein onderhoud
 • Organisatie onderhoudswerkweken

Financiële gegevens

Inkomsten

De stichting krijgt inkomsten uit kampgelden, huurinkomsten van de groepsaccommodatie en giften.

De deelnemers van de kampen betalen een door het bestuur vastgestelde kampprijs.

Voor overnachtingen op de accommodatie stelt het bestuur jaarlijks de hoogte van de prijs per nacht vast. De opbrengsten uit de exploitatie van de accommodatie worden aangewend om de kampprijs voor zomergasten laag te houden.

Door middel van giften blijft reductie op de kampprijs voor minder draagkrachtigen mogelijk. Een vaste achterban draagt hierin bij.

Overige leningen

Aanschaf en aanleg van onder andere de accommodatie, een zwembad en stafruimten zijn mede mogelijk gemaakt door giften en renteloze leningen. Deze leningen worden jaarlijks afgelost.

Bekostiging en besteding van inkomsten

De stichting werkt volledig met vrijwilligers. De werkzaamheden voor de organisatie van de kampen, de weekenden, beheer van de accommodatie, onderhoud van gebouwen en terreinen worden uitgevoerd door medewerkers die daarvoor geen loon ontvangen. Dit geldt tevens voor het statutaire bestuur. Het bestuur ziet hiervoor op persoonlijke titel af van een vrijwilligersvergoeding en stelt hun tijd als gift beschikbaar. Gemaakte onkosten (waar onder reiskosten en materiaal kosten) worden op declaratiebasis vergoed.

De inkomsten worden dus besteedt aan onderhoud van de accommodatie, het terrein en altijd ten behoeve van het optimaal inrichten en ondersteunen van de zomerkampweken.

Enkele ondersteunende zaken die dermate bepalend zijn voor de continuïteit van de activiteiten, worden zakelijk ingekocht. Hieronder vallen (in 2013 en later in 2019/2020) onder meer het drukwerk, vormgeving en website. Doorlopend omvat dit bijvoorbeeld IT-kosten en uitbesteedt onderhoud.

Financiële verantwoording en ANBI formulieren

Meerjarig beleidsplan

 • Het bestuur voert strategisch beleid op hoofdlijnen;
 • De commissies hebben een eigen verantwoordelijkheid en mandaat voor uitvoering en het delegeren van taken. Het bestuur faciliteert dit met plannen en budgetten;
 • We werken aan het (verder ontwikkelen en) in stand houden van duidelijke visie en koers;
 • We onderhouden een netwerk met andere christelijke organisaties (en waar mogelijk werken we samen); en
 • We benutten de mogelijkheden (accommodatie en terrein) optimaal voor de zomerkampweken.

Hierbij zijn de visie en missie concreet omschreven met de volgende bewoording:

Visie

Het aanbieden en verzorgen van evangelisatie en geloofsopbouw voor jongeren is het belangrijkste onderdeel van de visie. Hiervoor willen we optimaal gebruik maken van de beschikbare accommodatie en de faciliteiten en zo nodig deze verder opbouwen. Hierbij gaat kwaliteit voor snelheid. De stichting werkt volledig met vrijwilligers. Het voornemen is om dit zo mogelijk te handhaven.

Missie

Het aanbieden en verzorgen van:

 • evangelisatie en geloofsopbouw onder jongeren
 • optimaal gebruik van de accommodatie en faciliteiten
 • training van jeugdwerkers

Eind 2015 heeft het bestuur stilgestaan bij de huidige inrichting. De commissiestructuur is een goede keuze geweest, maar door de wisselingen in de afgelopen jaren, heeft het ook enkele aandachtspunten opgeleverd. Met name de personele bezetting en de borging naar het bestuur toe, vanuit de commissies, is een aandachtspunt. Daarnaast is er de nodige aandacht voor de continuïteit bij de overdracht of opvolging van medewerkers.

Van de oorspronkelijke 3 commissies zijn er voorlopig maar twee actief. Binnen de commissies zijn duidelijke beschrijvingen van de rollen en taken en de onderlinge verantwoordelijkheden.

PR voor de stichting valt onder de Oasekampcommissie omdat het organiseren van de zomerkampen de belangrijkste activiteit betreft en daarvoor een goede beeldvorming nodig is.

Na een aantal pogingen om brede activiteiten gedurende het schooljaar te organiseren op het terrein, is besloten de Activiteitencommissie langer tijd te geven om te ontwikkelen en te groeien.

Beleidsplan 2020

 • Verder uitwerken identiteitsvraagstukken als bestuur in nauwe samenwerking met de kampcommissie
  • Inclusief vormen identiteitscommissie uit zowel bestuur, als kampcommissie, als achterban.
 • Organiseren van 6 x 4 = 24 kinder- en jongerenkampen in de zomer, (update: niet mogelijk geweest t.g.v. COVID)
 • Aanbieden van de groepsaccommodatie aan groepen die hier belangstelling toe hebben, zodat de kampprijs laag gehouden kan worden
 • Start met herontwikkeling huisstijl en website in lijn met identiteit
 • Opstarten van toerustingssessies voor kampleiding, om beter uitgerust te zijn in de kampweken
 • Ondersteunen van kampleiding met praktische trainingen (zoals een BHV-cursus)

Beleidsplan 2021

 • Verder uitwerken identiteitsvraagstukken, waarbij een “handboek voor kampleiding” samengesteld wordt
  • Inclusief verder uitbreiden identiteitscommissie (in 2020 is dit t.g.v. de COVID-richtlijnen vertraagd)
 • Afronden van de herontwikkeling huisstijl en website, inclusief lancering
 • Organiseren van 6 x 4 = 24 kinder- en jongerenkampen in de zomer – voor zo ver mogelijk i.v.m. de COVID-richtlijnen
 • Aanbieden van de groepsaccommodatie aan groepen die hier belangstelling toe hebben, zodat de kampprijs laag gehouden kan worden – voor zo ver mogelijk i.v.m. de COVID-richtlijnen
 • Voortzetten en uitbreiden van toerustingssessies voor kampleiding, om beter uitgerust te zijn in de kampweken, centraal is een PL-weekend voor hoofdleiding om samen de kampen goed te evalueren.
 • Ondersteunen van kampleiding met praktische trainingen (zoals een BHV-cursus)

Beleidsplan 2022

 • Uitbreiding van het bestuur, waardoor ook de meisjeskampen vertegenwoordigd zijn in het bestuur.
 • Ondersteuning en inzet waar nodig rondom de overdracht van het beheerdersechtpaar.
 • Organiseren van 6 x 4 = 24 kinder- en jongerenkampen in de zomer – dit jaar (gelukkig) weer zonder strenge COVID-richtlijnen.
 • Aanbieden van de groepsaccommodatie aan groepen die hier belangstelling toe hebben, zodat de kampprijs laag gehouden kan worden.
 • Voortzetten en uitbreiden van toerustingssessies voor kampleiding, om beter uitgerust te zijn in de kampweken, centraal is een PL-weekend voor hoofdleiding om samen de kampen goed te evalueren.
 • Ondersteunen van kampleiding met praktische trainingen (zoals een BHV-cursus).

Beleidsplan 2023

 • Ondersteuning en inzet waar nodig rondom de overdracht van het beheerdersechtpaar.
 • Organiseren van 6 x 4 = 24 kinder- en jongerenkampen in de zomer.
 • Aanbieden van de groepsaccommodatie aan groepen die hier belangstelling toe hebben, zodat de kampprijs laag gehouden kan worden.
 • Voortzetten en uitbreiden van toerustingssessies voor kampleiding, om beter uitgerust te zijn in de kampweken, centraal is (blijft) een PL-weekend voor hoofdleiding om samen de kampen goed te evalueren.
 • Ondersteunen van kampleiding met praktische trainingen (zoals een BHV-cursus of andere cursussen zoals team building).

Beleidsplan 2024

 • Organiseren van 6 x 4 = 24 kinder- en jongerenkampen in de zomer.
 • Aanbieden van de groepsaccommodatie aan groepen die hier belangstelling toe hebben, zodat de kampprijs laag gehouden kan worden.
 • Voortzetten en uitbreiden van toerustingssessies voor kampleiding, om beter uitgerust te zijn in de kampweken, centraal is (blijft) een PL-weekend voor hoofdleiding om samen de kampen goed te evalueren.
 • Ondersteunen van kampleiding met praktische trainingen (zoals een BHV-cursus of andere cursussen zoals team building).
 • Nadenken en evalueren van terrein en accommodatie, specifiek over sanitaire voorziening en investeringen in de keuken.

Bestuurlijke verantwoording

De afgelopen decennia zijn er vele bouwkundige verbeteringen doorgevoerd op het terrein, waarmee de faciliteiten toekomstbestendig zijn. Zo zijn er 6 nieuwe blokhutten gerealiseerd (5 voor stafruimte en 1 voor de technische ruimte voor het zwembad) en is een professioneel zwembad in eigen beheer aangelegd en in gebruik genomen.

Nieuwe beheerderswoning

In 2015 is de nieuwe beheerderswoning gereed gekomen en heeft het beheerdersechtpaar er zijn intrek in genomen. Dit traject heeft van 2011 – 2015 gelopen en is onder regie van een projectgroep uitgevoerd.

Oasekampcommissie

De organisatie van zomerkampen gedurende de zomerperiode wordt georganiseerd vanuit de Oasekampcommissie. De Oasekampcommissie heeft een vaste samenstelling (kampcoördinatie, administratie, keukencoördinatie, bestuursdelegatie).

De Oasekampcommissie organiseert in totaal 24 kampen gedurende 6 weken zomervakantie en een 25ste kamp als reünie in de herfstvakantie. Per kamp is een team van 4 tot 8 mensen en per week een team van 12 stafmedewerkers (coördinatie, keukenpersoneel, technisch personeel). De samenstelling van de kamp- en keukenteams wisselt jaarlijks.

Voor de uitvoering van de zomerkampen wordt gestreefd naar hoge mate van kwaliteit en professionaliteit en wordt een actief toelating- en trainingsbeleid gevoerd om medewerkers voldoende te equiperen.

Kampvergadering en trainings- en voorbereidingsweekend

Er vindt training en toerusting plaats tijdens de frequente overlegmomenten binnen de organisatie. Tijdens de jaarlijkse kampvergadering voor alle medewerkers (april), tijdens het jaarlijkse weekend voor de praktische leiders (november) en tijdens het voorbereidingsweekend voor alle leiding (juni), waar diverse workshops worden georganiseerd.

Vanaf 2014 wordt voor de toerusting van de medewerkers gebruik gemaakt van het trainingsprogramma van stichting Chris. Hiermee wordt een driejaarlijks programma aangeboden voor de medewerkers en wordt gestreefd om actuele vaardigheden en kennis te borgen binnen de organisatie.

In 2015 is besloten om ingaande 2016 te werken aan voldoende opgeleide BHV-ers per week. Hiervoor is tijdens het trainingsweekend 2016 een eerste BHV cursus op het eigen terrein worden verzorgd. Deze cursus is sinds 2016 vast onderdeel van het trainings- en voorbereidingsweekend.

Groepsaccommodatie

Het beheer van de accommodatie wordt gecoördineerd door een vrijwillig beheerdersechtpaar. De boekingen van de accommodatie gedurende de weekenden, buiten het zomerseizoen en buiten de eigen activiteiten, worden door de beheerder uitgevoerd. Doelstelling is om de weekenden van april tot en met oktober volgeboekt te hebben.

De opbrengsten vanuit de exploitatie van de weekenden worden aangewend om de verblijfskosten voor de kinderen gedurende de zomerweken laag te houden.

Activiteitenverslagen

Activiteitenverslag 2020

In 2020 heeft het bestuur t.g.v. de Corona-pandemie moeten besluiten de kampen niet door te laten gaan. Ook de groepsaccommodatie is na begin 2020 niet meer gebruikt. Kampgelden zijn gecrediteerd aan de aangemelde deelnemers en/of hun ouders. Zie voor een financiële toelichting de hierboven te downloaden financiële verantwoording 2020.

In 2020 hebben we echter niet stilgezeten, maar is de verdere ontwikkeling van visie doorgezet, is er gewerkt aan vorming van een identiteitscommissie en is er vanuit de kampcommissie via de post aandacht besteedt aan de deelnemers die dit jaar niet met ons op kamp konden gaan. Verder is er wekelijks in zeer kleine groepen en op 1,5m afstand succesvol gewerkt aan het terreinonderhoud en faciliteiten.

Tevens is in 2020 de nieuwe huisstijl en de nieuwe website gelanceerd, waarbij de uitstraling van het “merk” Oasekampen verfrissend en toch herkenbaar is neergezet. Tevens zijn de IT faciliteiten (email, hosting, domeinen) in eigen beheer genomen, wat leidt tot een vermindering van de jaarlijkse kosten.

Activiteitenverslag 2021

In 2021 konden de kampen – in aangepaste vorm t.g.v. de Corona-pandemie – wel doorgaan. De kampen zijn kleiner opgezet en enkele kampen (met name de 17+ kampen) zijn helaas geannuleerd, omdat volwassenen de 1,5m regel te allen tijde in acht moesten nemen. Tijdens de overige kampen is het protocol zoals dat beschikbaar was op https://wegaanopzomerkamp.nl gehanteerd.

Voor de leiding zijn er – binnen de COVID-richtlijnen – diverse toerustingsactiviteiten georganiseerd. Denk daarbij aan een PL-weekend (evaluatie / voorbereiding met de hoofdleiding van de kampen), een trainingsweekend (voor alle belangstellende kampleiding) en een algemene kampvergadering (voor alle kampleiding). Een aantal van deze activiteiten heeft online plaatsgevonden, wanneer dat nodig was om aan de richtlijnen te voldoen. Gelukkig heeft een deel ook fysiek kunnen plaatsvinden.

De nieuwe huisstijl is volledig in gebruik genomen, voortbouwend op de werkzaamheden van 2020.

De accommodatie is – ook weer voor zo ver mogelijk – aan groepen beschikbaar gesteld. De inkomsten daarvan worden gebruikt om de kampprijs laag te houden.

Tot slot is er hard gewerkt aan onderhoud van het terrein. De diverse werkweken hebben in overeenstemming met de COVID-richtlijnen plaatsgevonden en wekelijks zijn er diverse vrijwilligers in kleine groepen op de Oase aan het werk geweest. Hierdoor ligt het terrein er ontzettend goed bij, waarvoor dank.

Activiteitenverslag 2022

In 2022 konden we de kampen volledig door laten gaan, anders dan de jaren daarvoor, t.g.v. de Corona-pandemie. In totaal hebben we 643 deelnemers op een kamp van Oase mogen verwelkomen in de zomer van 2022 waarbij het kampterrein opnieuw optimaal benut is geweest en diverse kinderen en jongeren hebben gehoord over de Here Jezus. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door 207 medewerkers tijdens de kampen en diverse andere vrijwilligers tijdens de voorbereidende werkweken, klusdagen en op andere momenten.

Voor het eerst heeft ook een PL-weekend plaatsgevonden voorafgaand aan de kampen (november 2021) in plaats van slechts een dag. PL’ers zijn de verantwoordelijke kampleiding voor 1 specifiek kamp en samen met de coördinatoren (verantwoordelijk namens het bestuur tijdens een kampweek (4 kampen)) en het bestuur is er ruimte geweest voor evaluatie, toerusting, en vooruitkijken.

Activiteitenverslag 2023

In 2023 hebben we circa 650 kinderen op een kamp van Oase mogen verwelkomen in de zomer, waarbij het mogelijk was om te getuigen van Jezus’ komen naar deze aarde om verloren mensen te redden van de eeuwige dood en hen het Leven aan te bieden. En hen te verbinden met de hemelse Vader. Dat is steeds opnieuw het voornemen van alle medewerkers op de Oase: getuigen van onze Heer en Heiland, die Zijn leven afgelegd heeft om ons het Leven te geven. Onze dank geldt onze Heer, maar ook al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor Zijn koninkrijk.

Op 11 Oktober was er een gezamenlijk moment (met door Henk en Els genodigden) om met elkaar terug te blikken op de Oasetijd van Henk en Els. 35 jaar trouwe dienst voor de Heer.

Activiteitenverslag 2024

Verslaglegging volgt in de loop van 2024/2025.