ANBI

Als bestuur van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn we sinds 1 januari 2014 verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op het internet. De meeste informatie was via deze website voor stichting voor Jeugd en Recreatie de Oase al wel te vinden, maar via deze speciale pagina hebben we de informatie gebundeld.

Algemene gegevens

Voor de algemene gegevens, verwijzen we u naar de contactpagina.

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de stichting

De formele doelstelling van de stichting, zoals dit is vastgelegd in de statuten bij oprichting:

Artikel 2 De stichting heeft ten doel:

a Het verschaffen van recreatieve ontspanning aan hen die daaraan behoeftegevoelen

b Het bevorderen van vormingswerk, in het bijzonder vormingswerk in het licht van het evangelie

c Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zinverband houdt

d De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur en organisatie

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Geert Rutgers, voorzitter
 • Wijnhold Wijnholds, secretaris
 • Erik Zuurman, penningmeester
 • Bart Kramer, algemeen lid
 • Bart Kooijman, algemeen lid

Dagelijks bestuur

Het DB (dagelijks bestuur) houdt zich bezig met hoofdlijnen van het beleid en bewaakt de visie. 1 keer per 2 jaar vindt evaluatie en herijking van de structuur plaats inclusief functioneren commissies. Het DB bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het DB heeft mandaat om de tussentijds wijzigingen en investeringen goed te keuren tot een bepaald niveau.

Algemeen Bestuur

Het AB (algemeen bestuur) wordt gevormd door het voltallige bestuur, waarbij een link naar alle commissies is gewaarborgd.

Commissies

De werkzaamheden zijn verdeeld over diverse commissies. Voor elke commissie is een bestuurslid contactpersoon. In een aantal gevallen is het bestuurslid de voorzitter van een commissie.

Oasekampcommissie, waaronder:

 • Organisatie kampwerk
 • Keukencommissie
 • Public Relations
 • Administratie kampwerk

Terreincommissie, waaronder:

 • Gebouwen onderhoud
 • Terrein onderhoud
 • Organisatie onderhoudswerkweken

Financiële gegevens

Inkomsten

De stichting krijgt inkomsten uit kampgelden, huurinkomsten van de groepsaccommodatie en giften.

De deelnemers van de kampen betalen een door het bestuur vastgestelde kampprijs.

Voor overnachtingen op de accommodatie stelt het bestuur jaarlijks de hoogte van de prijs per nacht vast. De opbrengsten uit de exploitatie van de accommodatie worden aangewend om de kampprijs voor zomergasten laag te houden.

Door middel van giften blijft reductie op de kampprijs voor minder draagkrachtigen mogelijk. Een vaste achterban draagt hierin bij.

Overige leningen

Aanschaf en aanleg van onder andere de accommodatie, een zwembad en stafruimten zijn mede mogelijk gemaakt door giften en renteloze leningen. Deze leningen worden jaarlijks afgelost.

Bekostiging en besteding van inkomsten

De stichting werkt volledig met vrijwilligers. De werkzaamheden voor de organisatie van de kampen, de weekenden, beheer van de accommodatie, onderhoud van gebouwen en terreinen worden uitgevoerd door medewerkers die daarvoor geen vergoeding ontvangen. Dit geldt tevens voor het statutaire bestuur: er is geen beloningsbeleid.

Gemaakte onkosten (waar onder reiskosten en materiaal kosten) kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester, onkosten tijdens de kampen kunnen worden gedeclareerd via de PL-er.

Enkele ondersteunende zaken die dermate bepalend zijn voor de continuïteit van de activiteiten, worden zakelijk ingekocht. Hieronder vallen (in 2013 en later in 2019/2020) onder meer het drukwerk, vormgeving en website. Doorlopend omvat dit bijvoorbeeld IT-kosten en uitbesteedt onderhoud.

Financiële verantwoording

Meerjarig beleidsplan

Tot 2007 is het stichtingsbestuur in grote mate uitvoerend vormgegeven. Na een evaluatie en herijking van doelstellingen, is een meerjarenbeleid omschreven waarin de volgende richtlijnen zijn vastgelegd om te realiseren tussen 2007 – 2012.

Dit meerjarenbeleid is voortgezet in de jaren daarna en is tot op de dag van vandaag de leidraad voor bestuur en commissies.

 • Bestuur voert strategisch beleid op hoofdlijnen;
 • Commissies krijgen meer verantwoordelijkheid en krijgen mandaat voor uitvoering en het delegeren van taken. Het bestuur faciliteert dit met plannen en budgetten;
 • Duidelijke visie en koers;
 • Goed netwerk met andere christelijke organisaties (en waar nodig mogelijkheid van samenwerken); en
 • Optimaal benutten van mogelijkheden (accommodatie en nieuw gebouw).

Hierbij zijn de visie en missie concreet omschreven met de volgende bewoording:

Visie

Het aanbieden en verzorgen van evangelisatie en geloofsopbouw voor jongeren is het belangrijkste onderdeel van de visie. Hiervoor willen we optimaal gebruik maken van de beschikbare accommodatie en de faciliteiten en zo nodig deze verder opbouwen. Hierbij gaat kwaliteit voor snelheid. De stichting werkt volledig met vrijwilligers. Het voornemen is om dit zo mogelijk te handhaven.

Missie

Het aanbieden en verzorgen van:

 • evangelisatie en geloofsopbouw onder jongeren
 • optimaal gebruik van de accommodatie en faciliteiten
 • training van jeugdwerkers

Eind 2015 heeft het bestuur stilgestaan bij de huidige inrichting. De commissiestructuur is een goede keuze geweest, maar door de wisselingen in de afgelopen jaren, heeft het ook enkele aandachtspunten opgeleverd. Met name de personele bezetting en de borging naar het bestuur toe, vanuit de commissies, is een aandachtspunt. Daarnaast is er de nodige aandacht voor de continuïteit bij de overdracht of opvolging van medewerkers.

Van de oorspronkelijke 3 commissies zijn er voorlopig maar twee actief. Binnen de commissies zijn duidelijke beschrijvingen van de rollen en taken en de onderlinge verantwoordelijkheden.

PR voor de stichting valt onder de Oasekampcommissie omdat het organiseren van de zomerkampen de belangrijkste activiteit betreft en daarvoor een goede beeldvorming nodig is.

Na een aantal pogingen om brede activiteiten gedurende het schooljaar te organiseren op het terrein, is besloten de Activiteitencommissie langer tijd te geven om te ontwikkelen en te groeien.

Bestuurlijke verantwoording

De afgelopen decennia zijn er vele bouwkundige verbeteringen doorgevoerd op het terrein, waarmee de faciliteiten toekomstbestendig zijn. Zo zijn er 6 nieuwe blokhutten gerealiseerd (5 voor stafruimte en 1 voor de technische ruimte voor het zwembad) en is een professioneel zwembad in eigen beheer aangelegd en in gebruik genomen.

Nieuwe beheerderswoning

In 2015 is de nieuwe beheerderswoning gereed gekomen en heeft het beheerdersechtpaar er zijn intrek in genomen. Dit traject heeft van 2011 – 2015 gelopen en is onder regie van een projectgroep uitgevoerd.

Oasekampcommissie

De organisatie van zomerkampen gedurende de zomerperiode wordt georganiseerd vanuit de Oasekampcommissie. De Oasekampcommissie heeft een vaste samenstelling (kampcoördinatie, administratie, keukencoördinatie, bestuursdelegatie).

De Oasekampcommissie organiseert in totaal 24 kampen gedurende 6 weken zomervakantie en een 25ste kamp als reünie in de herfstvakantie. Per kamp is een team van 4 tot 8 mensen en per week een team van 12 stafmedewerkers (coördinatie, keukenpersoneel, technisch personeel). De samenstelling van de kamp- en keukenteams wisselt jaarlijks.

Voor de uitvoering van de zomerkampen wordt gestreefd naar hoge mate van kwaliteit en professionaliteit en wordt een actief toelating- en trainingsbeleid gevoerd om medewerkers voldoende te equiperen.

Kampvergadering en trainings- en voorbereidingsweekend

Er vindt training en toerusting plaats tijdens de frequente overlegmomenten binnen de organisatie. Tijdens de jaarlijkse kampvergadering voor alle medewerkers (april), tijdens het jaarlijkse weekend voor de praktische leiders (november) en tijdens het voorbereidingsweekend voor alle leiding (juni), waar diverse workshops worden georganiseerd.

Vanaf 2014 wordt voor de toerusting van de medewerkers gebruik gemaakt van het trainingsprogramma van stichting Chris. Hiermee wordt een driejaarlijks programma aangeboden voor de medewerkers en wordt gestreefd om actuele vaardigheden en kennis te borgen binnen de organisatie.

In 2015 is besloten om ingaande 2016 te werken aan voldoende opgeleide BHV-ers per week. Hiervoor is tijdens het trainingsweekend 2016 een eerste BHV cursus op het eigen terrein worden verzorgd. Deze cursus is sinds 2016 vast onderdeel van het trainings- en voorbereidingsweekend.

Groepsaccommodatie

Het beheer van de accommodatie wordt gecoördineerd door een vrijwillig beheerdersechtpaar. De boekingen van de accommodatie gedurende de weekenden, buiten het zomerseizoen en buiten de eigen activiteiten, worden door de beheerder uitgevoerd. Doelstelling is om de weekenden van april tot en met oktober volgeboekt te hebben.

De opbrengsten vanuit de exploitatie van de weekenden worden aangewend om de verblijfskosten voor de kinderen gedurende de zomerweken laag te houden.

Activiteitenverslagen

Activiteitenverslag 2020

In 2020 heeft het bestuur t.g.v. de Corona-pandemie moeten besluiten de kampen niet door te laten gaan. Ook de groepsaccommodatie is in 2020 niet gebruikt. Kampgelden zijn gecrediteerd aan de aangemelde deelnemers en/of hun ouders. Zie voor een financiële toelichting de hierboven te downloaden financiële verantwoording 2020.

In 2020 hebben we echter niet stilgezeten, maar is de verdere ontwikkeling van visie doorgezet, is er gewerkt aan vorming van een identiteitscommissie en is er vanuit de kampcommissie via de post aandacht besteedt aan de deelnemers die dit jaar niet met ons op kamp konden gaan. Verder is er wekelijks in zeer kleine groepen en op 1,5m afstand succesvol gewerkt aan het terreinonderhoud en faciliteiten.

Tevens is in 2020 de nieuwe huisstijl en de nieuwe website gelanceerd, waarbij de uitstraling van het “merk” Oasekampen verfrissend en toch herkenbaar is neergezet. Tevens zijn de IT faciliteiten (email, hosting, domeinen) in eigen beheer genomen, wat leidt tot een vermindering van de jaarlijkse kosten.

Activiteitenverslag 2021

In 2021 konden de kampen – in aangepaste vorm t.g.v. de Corona-pandemie – wel doorgaan. De kampen zijn kleiner opgezet en enkele kampen (met name de 17+ kampen) zijn helaas geannuleerd. Tijdens de kampen is het protocol zoals dat beschikbaar was op https://wegaanopzomerkamp.nl gehanteerd.

Verdere verslaglegging volgt in de loop van 2022.

ANBI formulieren