Huisregels

Wij gaan als gastheer uit van algemeen geldende omgangsvormen. Begrippen als respect voor de omgeving, andere bezoekers/kampeerders en acceptatie van de ander horen daarbij tot de basis. Om spraakverwarring te voorkomen lichten wij graag enkele van onze huisregels toe.

Verblijf

Het verblijf op de Oase dient te beantwoorden aan de doelstelling: Het met name aan jongeren uitdragen van het evangelie in het licht van de Bijbel, waarbij tevens grote waarde gehecht wordt aan de recreatieve ontspanning.

Uitgangspunt verantwoording

Te allen tijde dient er voldoende en capabele leiding aanwezig te zijn. De leiding dient zich op de hoogte te stellen van de regels die gelden voor het verblijf op de Oase. Bij gebruik van de keuken dient een (team van) kok(s) aanwezig te zijn, die/dat de weg in de keuken kent. De bezoeker(s)/gebruiker(s) van de Oase dient/dienen zich te houden aan het kampreglement. In die gevallen waarin het ‘kampreglement’ niet of onvoldoende voorziet, beslist de beheerder. Door en in overleg met de beheerder kan van het ‘kampreglement’ afgeweken worden.

Kampregels

Accommodatie

Op het terrein mogen alleen particuliere tenten en caravans tijdelijk worden bijgeplaatst in overleg met de beheerder. Het maximum aantal tenten en caravans is 45. Het bos, het terrein en de verdere accommodatie dienen in een zo goed mogelijke staat te worden gehouden. Breng afval op de daarvoor bestemde plaatsen.

Kleding, badhanddoeken, e.d. mogen niet aan de elektriciteitsdraden worden opgehangen. Storingen en onregelmatigheden met betrekking tot de accommodatie en (elders) aangerichte schade dienen te worden gemeld bij de beheerder.

Omliggende gebieden

Op akkers en/of in weilanden buiten het kampterrein mag men zich niet ophouden. De oprit en het terrein van de natuurcamping Distelheide, inclusief het toiletgebouw en het parkeerterrein, mogen niet betreden worden. Bij activiteiten (speurtochten, wandelingen, fietstochten) in het bos mag men zich niet buiten de paden begeven. Er mogen wel bosspelen worden gehouden in het bos tegenover de oude keuken van de Oase, begrensd door het ruiterpad en de kleine beek.

Roken

In tenten, was-/slaapgelegenheden (ook de caravans), keukens, bergplaatsen, de paddestoelen en op de deel van de boerderij mag niet worden gerookt. Men wordt verzocht op het hele terrein überhaupt niet te roken.

Open vuur

Open vuur in de gebouwen (ook van waxinelichtjes!) is niet toegestaan. Buiten is dit toegestaan op de aangewezen kampvuurplaatsen of in een vuurkorf met daaronder voldoende tegels, zodat het gras niet beschadigd.

Kampvuur

Voor de kampvuren is, gezien de brandveiligheid, door de brandweer een ontheffing verleend, met de volgende randvoorwaarden:

 • het kampvuur vindt plaats op minimaal 100 meter afstand van woningen van derden en op minimaal 7 meter afstand van begroeiing zoals heide en bomen;
 • het kampvuur dient plaats te vinden op een onbrandbare verharde ondergrond;
 • tevens mag het kampvuur niet plaatsvinden bij een heersende windsnelheid van meer dan 5 Bft;
 • bij het ontsteken van het kampvuur en het in stand houden hiervan dient voldoende bluswater aanwezig te zijn om een eventuele verspreiding van het vuur tegen te gaan;
 • het te verbranden materiaal dient uitwendig droog te zijn;
 • het ontsteken van het kampvuur dient plaats te vinden onder verantwoordelijkheid en toezicht van de beheerder;
 • er mogen geen vloeibare brandstoffen worden gebruikt om het kampvuur aan te steken;
 • het materiaal voor het kampvuur mag uitsluitend bestaan uit onbewerkt organisch materiaal, zoals snoeiafval, hooi, stro en hout dat niet is geverfd, geïmpregneerd, verlijmd of op enige soortgelijke wijze is bewerkt;
 • op het terrein waar de kampvuren plaatsvinden dienen blusmiddelen aanwezig te zijn;
 • het kampvuur mag uit maximaal een halve kubieke meter schoon hout bestaan;
 • na beëindiging van het kampvuur moeten de vuurresten volledig worden gedoofd;
 • de verbrandingsresten van het kampvuur dienen uiterlijk 1 dag na de verbranding geheel te zijn verwijderd en op verantwoorde wijze te worden afgevoerd.

Spelorganisatie

Bosspelen, terreinspelen, nachtspelen en kampvuren worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de joffer(s) en/of kappie(s) van de praktische leiding, die zonodig met elkaar of de beheerder overleggen.

Per kamp(terrein) zijn de nodige (spel-)materialen aanwezig (o.a. in de kist en in het spelenmagazijn). Zorg bij het overdragen en/of beëindigen van het kamp dat al het materiaal (weer) aanwezig is. Bij het gebruik van materiaal uit de centraal door ieder te gebruiken opbergplaatsen wordt dit materiaal na gebruik z.s.m. schoon teruggezet.

Bijzondere voorzieningen

Skelters

Voor het gebruik van de skelters zijn de joffers en kappies verantwoordelijk. Het skelteren dient onder toezicht te gebeuren. Er mag niet geskelterd worden op de parkeerplaats, het terreintje van het zwembad en de directe omgeving van de boerderij en de keuken.

Piano

De piano wordt alleen ter beschikking gesteld als er een pianist aanwezig is.

(Nacht)rust

In principe gaat de nachtrust in om 22.00 uur. Houd rekening met anderen als na dit tijdstip nog e.e.a. plaatsvindt (bijv. nachtspel of persoonlijke gesprekken). Voer geen gesprekken meer in de buurt van de beheerderswoning.

Maak na 23.00 uur beslist geen gebruik meer van luide (verdragende) muziekinstrumenten, scheidsrechtersfluiten, toeters, enz. Zorg ervoor dat tijdens het hele verblijf op de Oase nooit geluidsoverlast veroorzaakt wordt. Gebruikmaking van draagbare muziekapparatuur, is in de kampen toegestaan in die ruimten waar men gezellig bijeen is en wanneer het programma dit toelaat.

Motorvoertuigen

Motorvoertuigen dienen bij aankomst en tijdens het verblijf op het terrein van de Oase te worden geparkeerd op het Lindeveld. Dit in verband met de overlast die door de voertuigen plaatsvindt en het landelijke karakter van het terrein. Er mag alleen van afgeweken worden in overleg met de beheerder. Maak zo min mogelijk gebruik van (een) motorvoertuig(en) in het bos en rijd langzaam op de paden (i.v.m. opstuivend zand en mogelijke overlast in dit beschermde gebied).